Hoe verloopt de aanmelding?

Hoe verloopt de aanmelding?

Okt/nov

>

onderzoek door (speciaal) basisschool

Nov/dec

>

advies van de (speciaal) basisschool

Dec/jan

>

speciaal) basisschool vraagt beschikking Praktijkonderwijs aan 

Dec/jan

  >

ouders en leerling oriënteren zich op de nieuwe school

Apr.

  >

ouders melden hun zoon/ dochter aan

Aanmelden

Om je aan te melden aan het Praktijk College kun je het aanmeldformulier op deze pagina downloaden. Deze kun je samen met je ouders invullen en vóór 1 april terugsturen naar de administratie van het Praktijk College.

Download hier het aanmeldformulier voor nieuwe leerlingen én de verklaringen, waarmee u goedkeuring geeft dat de school gegevens verstrekt/opvraagt.

Vergeet niet een kopie van de identiteitskaart of het paspoort mee te sturen.

Nieuwe Leerlingen

Aanmelding

Wanneer een jongere in aanmerking komt voor praktijkonderwijs, kunnen zijn ouders hem middels het aanmeldformulier, vóór 1 maart, schriftelijk aanmelden bij de administratie van het Praktijk College.
  

Procedure

Alleen leerlingen met een beschikking voor het praktijkonderwijs kunnen worden toegelaten.
De CIZO geeft een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) af op aanvraag van het Praktijk College. De CIZO controleert of de juiste testen en toetsen zijn afgenomen en of de leerling voldoet aan de criteria van het Ministerie van Onderwijs:
- de leerling heeft een IQ tussen de 55/60 en 75/80
- op minimaal twee didactische onderdelen, waarvan in ieder geval begrijpend lezen of inzichtelijk rekenen, is het leerrendement kleiner dan 50%. De leervorderingen zijn groter dan DLE 10.
(DLE: didactische leeftijd equivalent.) Het didactische niveau van de leerling wordt uitgedrukt in het aantal maanden onderwijs waarvan de leerling de lesstof beheerst (maximaal 60)).

Hiervoor wordt door de school waar de leerling vandaan komt een psychologisch, een didactisch en een sociaal-emotioneel onderzoek gedaan en een onderwijskundig rapport geschreven.

Het psychologisch onderzoek meet de intellectuele aanleg (IQ) van de leerling.

Het didactisch onderzoek bepaalt het niveau van technisch en begrijpend lezen, spelling en inzichtelijk rekenen.

Het sociaal-emotioneel onderzoek geeft een beeld van de weerbaarheid, de ontwikkeling en de gezinssituatie van de leerling. Hiertoe worden de ouders uitgenodigd voor een gesprek met schoolmaatschappelijk werk.

Als het dossier compleet is vraagt het Praktijk College de TLV (toelaatbaarheidsverklaring) aan bij de CIZO. Op basis van alle gegevens beslist het Bevoegd Gezag van de school of de leerling toegelaten wordt. Mits alle gegevens op 1 maart beschikbaar zijn, krijgen de ouders uiterlijk 1 april bericht over wel of niet plaatsen van hun kind op het Praktijk College.

Alle leerlingen worden uitgenodigd voor een kennismakingsles.