IOP

Individueel OntwikkelingsPlan (IOP)


Voor het begin van de schoolperiode op het Praktijk College wordt een Startdocument geschreven. Hiervoor wordt de informatie uit de toelatingsprocedure gebruikt.

Alle vorderingen van een leerling op cognitief, praktisch en sociaal-emotioneel gebied en het verloop van de stage
worden schriftelijk bijgehouden.
Twee keer per jaar wordt op basis daarvan een nieuw plan opgesteld. Tussendoor wordt het IOP regelmatig besproken en zo nodig aangepast.
 

Zorgteam

Zorgteam

Als de ontwikkeling van een leerling vast dreigt te lopen en/of er sprake is van gedragsproblematiek wordt hij aangemeld bij het Zorgteam. Ouders wordt toestemming hiervoor gevraagd. Het Zorgteam vergadert maandelijks en stelt zo nodig voor de leerling een Zorgplan op. Dit wordt aan de ouders voorgelegd. Als zij akkoord gaan, wordt het uitgevoerd. Ook het resultaat wordt met de ouders besproken.

School-maatschappelijk werk

Het is mogelijk om een afspraak te maken met school-maatschappelijk werk. De huidige leerlingen kunnen via hun mentor een gesprek aanvragen.
Ouders, verzorgers en oud-leerlingen kunnen telefonisch of per e-mail een afspraak maken.
Dus zit u met vragen over bijv. financiële zaken, vrijetijd en vakantie-invulling, hulpverlening of woonmogelijkheden, maak dan een afspraak.
Anne-Marie van Stekelenburg is telefonisch te bereiken onder nummer 0181-613187 of per mail via A.vanStekelenburg@praktijk-college.nl

Vertrouwenspersonen

De interne vertrouwenspersonen
van de school:
- mevr. A. van Stekelenburg     
tel. 0181 613187
- dhr. O. Baatenburgdejong     
tel. 0181 613187

De externe vertrouwenspersonen
van het bestuur:
- mevr. A. Pellenkoft                  
tel. 06 10097476
- dhr. H. Schaarman                    
tel. 010 2211999

Zorgstructuur

 

Individueel ontwikkelingsplan (IOP)

Voor het begin van de schoolperiode op het Praktijk College wordt een Startdocument geschreven. Hiervoor wordt de informatie uit de toelatingsprocedure gebruikt. Er wordt ook een inschatting gemaakt van het uitstroomprofiel.

We onderscheiden 3 mogelijkheden:
A) uitstroom naar arbeidscentrum
B) uitstroom naar regulier werk
C) uitstroom naar vervolgopleiding MBO2, evntueel in combinatie met werk

Alle vorderingen van een leerling op cognitief, praktisch en sociaal-emotioneel gebied en het verloop van de stage worden schriftelijk bijgehouden. Twee keer per jaar wordt op basis daarvan een nieuw plan opgesteld. Tussentijds wordt het IOP geëvalueerd en zo nodig aangepast. Bij de start van de plaatsingsstage wordt het IOP vervangen door het LoopBaanPlan (LBP).

Intern Zorgteam

Het intern Zorgteam ondersteunt de leerkrachten bij het samen met de leerling werken aan het Individuele OntwikkelingsPlan of LoopBaanPlan.

Maatschappelijk werk

De zorg voor  een (oud)leerling van het Praktijk College gaat niet alleen over school, maar ook over thuis, vrije tijd en werk. Leerling en ouders kunnen een beroep doen op schoolmaatschappelijk werk.

Jeugdarts

De jeugdarts (CJG) roept de leerlingen van het eerste leerjaar op voor een preventief gezondheidsonderzoek (PGO) en maakt deel uit van het Zorgteam.

Nazorg

Om de overgang van school naar werk soepel te laten verlopen werken de Gemeenten, UWV en het Praktijk College intensief samen.  Voor iedere leerling wordt nagegaan en bepaald wat nodig is (Jobcoach, loondispensatie, e.d.) om het arbeidscontract te verkrijgen.

De leerling wordt de eerste twee jaar na het verlaten van het Praktijk College gevolgd. De stagebegeleider neemt daartoe regelmatig contact op met de oud-leerling en/of zijn werkgever. Bij de doorstroom naar vervolgonderwijs houdt de mentor contact met de leerling en de opleiding. Beiden kunnen zich in die periode ook zelf met vragen melden. Het schoolmaatschappelijk werk blijft voor deze leerlingen beschikbaar.

Schoolondersteuningsprofiel

In het schoolondersteuningsprofiel is de ondersteuning die de school biedt opgenomen en geeft de school aan welke maatregelen genomen worden en welke arrangementen aangeboden worden aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Lees verder het gehele profiel -->