Een veilige school

Een veilige schoolomgeving is een voorwaarde voor een optimale ontwikkeling van ieder kind en iedere jongere. Schoolveiligheid is een veelomvattend begrip. Het gaat om veiligheid in de breedste zin van het woord, zoals een veilig schoolgebouw, veiligheid rondom de school, de sfeer op school, omgangsvormen, omgaan met criminaliteit of leerlingenzorg. De school is verantwoordelijk voor een veilig schoolklimaat. Echter een actieve deelname van leerlingen en ouders, maar ook politie, gemeente en andere voor de school belangrijke partners als leerplicht, het Ondersteuningsteam en jeugdzorg binnen de kaders van het Centrum voor Jeugd en Gezin is onontbeerlijk.

In het kader van de veiligheid op school is op meerdere scholen in de Nissewaard een kluisjescontrole gehouden door de politie. Zo ook op het Praktijk College. De controle is naar volle tevredenheid verlopen en er zijn geen verboden en/of gevaarlijke voorwerpen gevonden.   

Met vriendelijke groet,
Yvonne Hartensveld – Israël
 

VIRTUAL TOUR

 

Wist u dat u gezellig met een kopje koffie/thee vanuit huis een kijkje kan nemen in onze school?

Via de virtual tour kunt u alle lokalen door, filmpjes bekijken en kennis maken met het onderwijs dat wij geven.

--> NAAR VIRTUAL TOUR

U kunt telefonisch een afspraak maken of mailen.

 

Hopelijk tot ziens 

ESF-subsidie voor arbeidstoeleiding

logo

De staatssecretaris van SZW heeft ESF-subsidie evenals subsidie uit het Coronacrisisfonds REACT-EU toegezegd aan de gemeente Rotterdam, die als centrumgemeente van de arbeidsmarktregio Rijnmond voor het schooljaar 2020-2021 en 2021-2022 een aanvraag heeft ingediend voor PrO en vso. Middels deze ESF-subsidie en Coronacrisisfonds REACT-EU subsidie wil de -coördinerende- gemeente Rotterdam faciliteren dat de PrO/vso-scholen extra middelen kunnen investeren in arbeidstoeleiding en duurzame arbeidsinpassing/ -participatie van leerlingen.
Onze school investeert de extra ESF-middelen in arbeidstoeleiding en duurzame arbeidsinpassing / arbeidsintegratie van de eigen leerlingen. De subsidie-middelen worden gebruikt om de aansluiting met de regionale arbeidsmarkt -blijvend- te verbeteren met up-to-date praktijkvakken/branchecursussen alsook stages. Ondanks de stappen die de afgelopen jaren reeds zijn gezet dankzij ESF-subsidie, is het voor jongeren van PrO/vso-scholen in regio Rijnmond niet vanzelfsprekend dat zij een plek op de arbeidsmarkt weten te bemachtigen en te behouden.
Europees Sociaal Fonds
Het ESF is het belangrijkste Europese middel om werkgelegenheid te ondersteunen, mensen aan werk te helpen en te zorgen voor eerlijker arbeidskansen voor alle EU-burgers. Voor PrO/vso in Nederland is € 16,5 miljoen ESF-subsidie beschikbaar gesteld voor de periode 2020-2021, vanuit het Coronacrisisfonds REACT-EU voor PrO/vso € 16,5 miljoen voor 2020-2021 en € 25 miljoen voor 2021-2022. De subsidie wordt verdeeld over de 35 arbeidsmarktregio's in Nederland. De extra ESF REACT-EU middelen worden door PrO/vso aangewend om de aansluiting met de regionale arbeidsmarkt -blijvend- te verbeteren, zodat de mogelijkheden tot arbeidsinpassing van de leerlingen worden vergroot in de context van de COVID-19-pandemie en crisisherstel.
  

Visie

Het Praktijk College

Wat is praktijkonderwijs?

Het praktijkonderwijs heeft de opdracht jongeren voor te bereiden op werken, wonen,
vrije tijd en burgerschap.

Het is bedoeld voor leerlingen vanaf 12 jaar. De individuele benadering van de leerling
is het belangrijkste kenmerk van deze reguliere vorm van voortgezet onderwijs.

Dit betekent:
• aansluiten bij de interesse van de leerling;
• optimaliseren van de kennis en vaardigheden van de leerling;
• persoonlijke begeleiding

Wat doet het Praktijk College?

Op het Praktijk College ligt de nadruk op praktische en sociale vaardigheden die nodig zijn
om een arbeidscontract te kunnen krijgen. Maar daarnaast krijgt ook het vasthouden en
uitbreiden van kennis alle aandacht.

In de praktijklessen leert de leerling gebruik maken van zijn* talenten om hiermee later te
kunnen werken op een bij hem passend niveau.
Het onderwijs biedt de mogelijkheid tot het behalen van één of meer diploma’s en/of
certificaten in één van de vier vakrichtingen en Entreeopleidingen als voorbereiding op MBO2.

Voor de lessen Burgerschap, Zelfzorg en Sociaal-emotionele ontwikkeling worden hiervoor
speciaal ontwikkelde programma's gebruikt.

Voor de schoolse vaardigheden, het ‘algemeen vormend onderwijs’ (avo), wordt in de eerste
3 leerjaren gewerkt met "weektaken”. Per week krijgt een leerling een hoeveelheid rekenen,
taal, lezen, e.d. die past bij zijn tempo en niveau.

Vanaf het derde leerjaar komt de nadruk te liggen op theorie die de praktijk ondersteunt.
De aanpak is meer groepsgewijs, maar met blijvende aandacht voor iedere leerling apart.
In leerjaar 4 en 5 staat het algemeen vormend onderwijs bijna volledig in dienst van de
praktijkvakken en te behalen diploma's en certificaten. Ook Burgerschap is een vast onderdeel
van het programma.

Een groep bestaat uit ongeveer 15 leerlingen.

*In verband met de leesbaarheid is op deze website gekozen voor het gebruik van 'hij' en 'hem',
maar natuurlijk kan hier ook 'zij' en 'haar' gelezen worden.