Contacten met ouders

Het Praktijk College vindt goed contact met de ouders heel belangrijk. Samenwerking tussen school en ouders is goed voor de prestaties en het welzijn van de leerling.

Mentor

De mentor onderhoudt het contact met de ouders. Bij hem kunt u terecht met uw vragen en opmerkingen.

IOP gesprek

Leerling en ouders bespreken (verplicht) tweemaal per jaar met de mentor het individueel ontwikkelingsplan.

LBP gesprek

Het gesprek over het Loopbaanplan is gekoppeld aan d eplaatsingsstage. De voortgang wordt met de leerling en de ouders besproken.


Informatieavonden

In een schooljaar worden meerdere informatieavonden gehouden. Te weten:


Gespreksavonden:

Elk schooljaar wordt een serie van drie gespreksavonden georganiseerd voor de ouders van nieuwe leerlingen. Tijdens de eerste bijeenkomst wordt algemene informatie gegeven over de werkwijze van de school. In de tweede en derde bijeenkomst worden twee thema's nader uitgewerkt en is er gelegenheid
met andere ouders van gedachten te wisselen.

Schooldag op het Praktijk College:

De ouders van leerlingen in het eerste jaar maken op deze avond uitgebreid kennis met de inhoud en het verloop van de lessen. De nadruk ligt op de praktijkvakken.

Info en Richtingkeuze-avond

In het tweede leerjaar worden leerling en ouders geïnformeerd over specifieke programma onderdelen en over de combinatie-mogelijkheden die de leerling heeft wanneer hij naar het 3e jaar gaat. Er wordt ingegaan op de lesinhoud van alle vier de richtingen.

Informatieavond over Stage, Entreeopleidingen en de definitieve praktijkkeuze

Deze avond is bedoeld voor leerlingen van het 3e jaar en hun ouders. Er wordt informatie gegeven over stage en alles wat daarbij hoort, wie kunnen deelnemen aan Entreeopleidingen en hoe de definitieve praktijkkleuze wordt bepaald voor het volgende schooljaar.

Praktijk Informatieavond

Ouders van leerlingen van het 3e jaar doen de werkzaamheden van de gekozen vakrichting. Zij worden hierbij begeleid door hun eigen zoon of dochter.
De vakleerkrachten zijn aanwezig om toelichting te geven en vragen te beantwoorden.

Hoe verder?
Leerlingen in de leeftijd van 16 tot 17 jaar en hun ouders worden geïnformeerd over de mogelijkheden na afronding van het Praktijk College en alle wet- en regelgeving die daarmee te maken heeft. Na deze avond worden per persoon vervolgafspraken gemaakt.

Nieuwsbrief
Op de 1e maandag van elke tweede maand wordt de nieuwsbrief aan de leerlingen meegegeven. Hierin worden de belangrijkste zaken voor de erop volgende maanden op een rij gezet.

Inlogcode website
Met een persoonlijke inlogcode hebben de ouders/verzorgers toegang tot het beveiligde deel van de website. Zij kunnen de dagelijkse aanwezigheid van hun zoon/dochter bekijken en de IOP's lezen.

Sociale media:
De school gebruikt ook de sociale media voor haar contact met ouders/verzorgers en leerlingen. Hiervoor is een protocol opgesteld.

Rapport:
De leerlingen krijgen rond Kerst, Pasen en aan het eind van het schooljaar een rapport. Het hoort bij het individueel ontwikkelingsplan. Daarom wordt het alleen meegegeven als het IOP met de leerling en zijn ouders is besproken.