Zorgstructuur

Zorgstructuur

Individueel ontwikkelingsplan (IOP)

Voor het begin van de schoolperiode op het Praktijk College wordt een startdocument geschreven. Hiervoor wordt de informatie uit de toelatingsprocedure gebruikt. Er wordt ook een inschatting gemaakt van het uitstroomprofiel.

We onderscheiden 3 mogelijkheden:
A) uitstroom naar arbeidscentrum.
B) uitstroom naar regulier werk.
C) uitstroom naar vervolgopleiding MBO2, eventueel in combinatie met werk.

Alle vorderingen van een leerling op cognitief, praktisch en sociaal-emotioneel gebied en het verloop van de stage worden schriftelijk bijgehouden. Twee keer per jaar wordt op basis daarvan een nieuw plan opgesteld. Tussentijds wordt het IOP geëvalueerd en zo nodig aangepast. Bij de start van de plaatsingsstage wordt het IOP vervangen door het LoopBaanPlan (LBP).
 

Intern Zorgteam

Het intern Zorgteam ondersteunt de leerkrachten bij het samen met de leerling werken aan het Individuele OntwikkelingsPlan of LoopBaanPlan.
 

Maatschappelijk werk

De zorg voor een (oud)leerling van het Praktijk College gaat niet alleen over school, maar ook over thuis, vrije tijd en werk. Leerling en ouders kunnen een beroep doen op schoolmaatschappelijk werk.
 

Jeugdarts

De jeugdarts (CJG) roept de leerlingen van het eerste leerjaar op voor een preventief gezondheidsonderzoek (PGO) en maakt deel uit van het Zorgteam.
 

Nazorg

Om de overgang van school naar werk soepel te laten verlopen werken de Gemeenten, UWV en het Praktijk College intensief samen. Voor iedere leerling wordt nagegaan en bepaald wat nodig is (Jobcoach, loondispensatie, e.d.) om het arbeidscontract te verkrijgen.

De leerling wordt de eerste twee jaar na het verlaten van het Praktijk College gevolgd. De stagebegeleider neemt daartoe regelmatig contact op met de oud-leerling en/of zijn werkgever. Bij de doorstroom naar vervolgonderwijs houdt de mentor contact met de leerling en de opleiding. Beiden kunnen zich in die periode ook zelf met vragen melden. Het schoolmaatschappelijk werk blijft voor deze leerlingen beschikbaar.
 

Schoolondersteuningsprofiel

In het schoolondersteuningsprofiel is de ondersteuning die de school biedt opgenomen en geeft de school aan welke maatregelen genomen worden en welke arrangementen aangeboden worden aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Lees verder het gehele profiel -->